Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Pełnienie funkcji

Przejmując funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w organizacji zapewniamy:

 • pełen nadzór nad obszarem przetwarzania danych osobowych,
 • tworzenie, nadzór oraz bieżącą aktualizację dokumentacji,
 • opracowanie planu sprawdzeń na podstawie analizy ryzyka,
 • realizację 4 zadań audytowych w roku (sprawdzeń – zgodnie z wymogami ustawy),
 • zgodnie z zakresem wynikającym z wcześniej opracowanego planu,
 • realizację sprawdzeń doraźnych oraz zadań zleconych przez GIODO,
 • obsługę incydentów,
 • opracowanie planu szkoleń okresowych (poprzedzone analizą potrzeb),
 • wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • zgłoszenie do GIODO i umieszczenie w publicznym rejestrze,
 • system zastępstw w przypadku niedostępności Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • wyznaczenie zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • przejęcie wszelkich obowiązków wynikających z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych przewidzianych dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • reprezentowanie Administratora Danych w kontaktach z GIODO.

Ponadto Administrator Bezpieczeństwa Informacji na podstawie zrealizowanych zadań sprawdzających sporządzać będzie roczny raport i składać sprawozdanie z zakresu funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz poziomu bezpieczeństwa tychże danych.

Powołując ABI nie trzeba zgłaszać do GIODO zbiorów danych osobowych (za wyjątkiem tych zawierających dane wrażliwe).