Agileo.IT Human Value

Agileo.IT Human Value jest przedsiębiorstwem społecznym (spółką typu not for profit), w której obok działalności ekonomicznej ważną rolę odgrywa cel społeczny. Jest nim pomoc osobom wykluczonym z rynku pracy z powodu bezrobocia jak również ze względu na niepełnosprawność (ruchową jak i intelektualną). Osoby niepełnosprawne stanowią znaczny odsetek wśród pracowników Agileo.IT Human Value.

Firma ze względu na swoją specyfikę realizuje usługi, które mogą być objęte zapisami tzw. klauzuli społecznej (propracowniczej, prozatrudnieniowej, zastrzeżonej) co oznacza, że przy zamówieniach publicznych spełnia wymagania społeczne stawiane wykonawcy, wspierając integrację zawodową i zatrudnienie tych osób.  Mogą one obejmować m.in. aspekty środowiskowe, społeczne, związane z zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych, osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej.

Usługi świadczone przez firmę obejmują dwie grupy:  

 1. Usługi audytorskie m.in.
  • audyty dostępności architektonicznej stron internetowych, aplikacji i systemów online (np. WCAG 2.1),
  • audyty energetyczne, audyty dla branży motoryzacyjnej (automotive).
 2. Specjalistyczną obsługę Grupy Gumułka w zakresie:
  • zasobów ludzkich,
  • promocji,
  • sprzedaży,
  • szkoleń.