Audyt bezpieczeństwa KRI

Audyt bezpieczeństwa KRI

Audyt KRI jest niezbędnym procesem, który w swoim założeniu ma się przyczynić do większego bezpieczeństwa systemów, a także analizowania powstałych błędów i ich niwelowanie. Taka kontrola ma za zadanie w sposób niezależny określić poziom zabezpieczeń danych i ich przepływu, a także wprowadzić praktyczne sposoby ochrony dedykowane poszczególnym instytucjom.
Sprawdź naszą ofertę audytu bezpieczeństwa Krajowych Ram Interoperacyjności. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o usługach agileo.it

Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) – czym jest?

Audyt KRI jest rodzajem kontroli przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów, których zadaniem jest sprawdzenie jakości funkcjonowania zabezpieczeń systemów informatycznych, analiza występujących błędów (o ile takie się pojawiły), a także ich eliminowanie. Dzięki takiej kontroli połączone systemy IT staną się bardziej bezpieczne. Audyt KRI dodatkowo wzbogaca wiedzę na temat możliwości, przewidywania wystąpienia nieprawidłowości, a także ich przyczyn.
Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności sprawdza się jako doskonałe narzędzie weryfikujące poziom bezpieczeństwa informacji o osobach zamieszczonych w systemach IT. Jego głównym celem jest przegląd poziomu przygotowania danej organizacji publicznej do wymogów określonych w rozporządzeniu w obszarach:

 • sposobów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi stosowanymi do zadań publicznych,
 • dostosowania tych systemów do potrzeb osób niepełnosprawnych (standard WCAG),
 • zapewnienia bezpieczeństwa tych systemów.

Audyt KRI – czy jest obowiązkowy?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (§20 ust. 2 pkt 14), podmioty, które realizują zadania publiczne, muszą przeprowadzać audyt KRI przynajmniej raz w roku. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nie zmusza bezpośrednio do weryfikacji wrażliwych informacji, jednakże nakłada obowiązek na Administratorze Danych Osobowych, aby zapewnił on o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa danych osobowych.

Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności – kto podlega?

Audytowi Krajowych Ram Interoperacyjności podlegają wszystkie te podmioty, które przetwarzają rejestry publiczne za pomocą systemów teleinformatycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów podmioty te są zobligowane do ciągłego doskonalenia systemów, opracowywania wdrożeń oraz monitorowania rezultatów, które zapewnią poufność, ograniczoną dostępność oraz integralność. Zadaniem podmiotów jest dbanie o autentyczność danych, właściwości systemowe pozwalające przypisać konkretnym osobom działania i procesy, kontrola użytkowników korzystających z oprogramowania i przypisanie im działań związanych z wymianą danych, a także niezawodność procesów zachodzących wewnątrz oprogramowania.
Audyt KRI dotyczy między innymi takich podmiotów jak:

 • organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • jednostek samorządu terytorialnego i ich organów
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 •  państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych np. muzea, agencje, szpitale, placówki służby zdrowia, jednostki pomocy społecznej, zakłady wodociągowe i kanalizacji,
 • uczelnie,
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytutów badawczych,
 • instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • jednostek organizacyjnych tworzonych przez Polską Akademię Nauk,
 • Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Rady Doskonałości Naukowej.

Audyt KRI – kto przeprowadza?

Audyt bezpieczeństwa informacji może wykonywać osoba, która doskonale rozumie działanie systemów informatycznych, jest biegła w zakresie zagadnień odnoszących się do IT oraz cyberbezpieczeństwa, a także potrafi oszacować ryzyko błędów występujących w oprogramowaniach i umiejętnie je przedstawić podpierając się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Ponadto posiada uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI).
Audytor bezpieczeństwa informacji musi się wykazać:

 • Doskonałą wiedzą z zakresu systemów informatycznych.
 • Wiedzą na temat działania oprogramowania i systemów z poziomu administratora i użytkownika.
 • Wiedzą na temat rozporządzeń dotyczących RODO, KRI oraz innych, które obejmują zakres bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Własną inicjatywą w sprawie skutecznego zabezpieczenia systemów, potrafi wprowadzić potrzebne zabezpieczenia.

Audyt bezpieczeństwa informacji – dokumentacja KRI

Aby audyt KRI mógł być sporządzony prawidłowo, należy zadbać o kompletną dokumentację, która jednocześnie będzie ściśle korespondować z dokumentacją dotyczącą RODO. Z uwagi na to, że wiele elementów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności i Polityce Ochrony Danych Osobowych na podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych pokrywa się ze sobą, zintegrowanie obu dokumentów jest w tej kwestii kluczowe. Zapewni efektywność pracy podmiotów, dostosuje ich działalność do przepisów obowiązującego prawa, zagwarantuje najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, a także zabezpieczy zasoby instytucji.

Krajowe Ramy Interoperacyjności – polityka bezpieczeństwa i jej zalety

Dobrze przeprowadzany audyt KRI to gwarancja bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych podmiotów. Do głównych zalet takiej kontroli należą:

 • Obiektywna, niezależna ocena funkcjonowania oprogramowań, a także określenie poziomu zabezpieczeń w przygotowanym szczegółowo raporcie końcowym zgodnym z rozporządzaniem KRI.
 • Wykazanie wad i błędów systemowych. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa przy wymianie informacji.
 • Otrzymanie specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
 • Gwarancja profesjonalnej usługi związanej z kontrolą systemów IT. Przekazanie audytu w ręce doświadczonych ekspertów przyniesie satysfakcję oraz pewność rzetelnie przeprowadzonej weryfikacji funkcjonowania oprogramowania.
 • Zapewnienie petentom podmiotów bezpieczeństwa, a tym samym podnoszenie wartości placówki i jej wiarygodności.
 • Wiedzę na temat standardów technicznych zapewniających wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej.
 • Sposoby zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwość podniesienia zaawansowania zabezpieczeń.

Audyt bezpieczeństwa KRI – jak przeprowadzić?
Zaufaj specjalistom z Agileo!

Przeprowadzany przez nas audyt Krajowych Ram Interoperacyjności to szczegółowe i dokładne analizy poparte doświadczeniem oraz wiedzą naszych ekspertów. Stawiamy wyłącznie na praktyczne rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo podmiotów korzystających z naszych usług. Audyt KRI personalizujemy, dopasowując go do indywidulanych potrzeb placówki, podchodząc rzetelnie i z pełnym profesjonalizmem do oceny systemów IT. Powierzenie nam tego zadania gwarantuje satysfakcję, dzięki otwartości i doskonałej komunikacji naszych pracowników, którzy zaproponują skuteczne rozwiązania zabezpieczające wrażliwe dane. Aby nasze usługi mogły być wykonywane na najwyższym poziomie, stale monitorujemy zmiany zachodzące w prawie oraz analizujemy błędy systemów powstałe na przestrzeni lat. Wierzymy, że pogłębianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia w naszej pracy przyczynia się do coraz lepszych efektów.

Audyt KRI – oferta Agileo.IT

Specjaliści agileo.it posiadają uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), a także mają wieloletnie doświadczenie w audytowaniu systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/EIC 27001, PN-EN ISO/EIC 22301, PN-ISO/IEC 20001 oraz PN-EN ISO/IEC 27005.

Z powodzeniem przeprowadziliśmy audyt KRI dla podmiotów o różnej wielkości i zakresie działania.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie. Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości. Zaufaj wykwalifikowanym specjalistom od audytu KRI. Bądź bezpieczny z Agileo.IT!