Doradztwo w zakresie informatyki i telekomunikacji

Pomagamy organizacjom w doborze najefektywniejszych rozwiązań w zakresie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych

Informatyka i telekomunikacja są jednymi z najczęściej rozwijanych obszarów w organizacjach. Ich  gwałtowny rozwój oraz rola w biznesie wymagają zastosowania odpowiednio dobranych rozwiązań, które są jednocześnie fundamentem sprawnie funkcjonującego danej organizacji. Ilość dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie informatyki oraz telekomunikacji sprawia, iż jest to temat trudny i nieraz bardzo skomplikowany. Obecnie najważniejsze jest efektywne i bezpieczne korzystanie z rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych tak aby nowe technologie wspomagały biznes, a nie przeszkadzały w skutecznym prowadzeniu działań.

Na efektywność rozwiązań informatycznych wpływa wiele czynników, spośród których najważniejsze to:

 • oprogramowanie i infrastruktura sprzętowa,
 • dostosowanie systemu do wymagań oraz planów rozwoju organizacji
 • odpowiednie wyszkolenie pracowników.

Jedynie system informatyczny czy telekomunikacyjny stworzony w oparciu o analizę potrzeb organizacji oraz prognozy jej rozwoju, zagwarantuje sprawną pracę jak również podniesie efektywność i jakość zarządzania przedsiębiorstwem.

Agileo.IT w zakresie telekomunikacji i informatyki oferuje następujące usługi:

 • Projektowanie systemów teleinformatycznych w organizacji obejmujące audyt posiadanych zasobów, badanie potrzeb w zakresie narzędzi teleinformatycznych, dopasowanie potrzeb do posiadanych zasobów i możliwości finansowych i kadrowych organizacji, przygotowanie pełnego rozwiązania bądź rekomendacji dla doboru optymalnych komponentów systemu.
 • Wsparcie merytoryczne w procesie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do celów przetargowych lub zapytań ofertowych dla systemów teleinformatycznych. Usługa obejmuje wykonanie audytu potrzeb w zakresie systemów teleinformatycznych w organizacji, ocenę spełnienia warunków SIWZ w złożonych ofertach, a także monitorowanie wdrożenia zakupionych systemów teleinformatycznych, oraz uczestnictwo w odbiorach poszczególnych elementów systemu, jak i całego systemu.
 • Wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu komputerowego, telekomunikacyjnego lub oprogramowania w organizacji. Usługa obejmuje wykonanie audytu obecnie działającego systemu oraz badanie potrzeb w organizacji, stworzenie propozycji modelu systemu zgodnie z wynikami analizy, wskazanie optymalnych rozwiązań rynkowych zaspokajających potrzeby organizacji, pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu systemu w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów.
 • Analizę danych telekomunikacyjnych na potrzeby uzyskania informacji dotyczących ruchu telekomunikacyjnego w organizacji, jak i na potrzeby służb specjalnych i śledczych w ramach wykonywania przez nie działań operacyjnych i przygotowawczych. Działania takie obejmują  m.in.:  wsparcie w analizie materiału dowodowego pochodzącego z analizy danych telekomunikacyjnych, a także świadczenie usługi biegłego sądowego w zakresie telekomunikacji obejmujące analizę danych transmisyjnych (wszelkich danych informujących o szczegółach i przebiegu usługi telekomunikacyjnej) generowanych przez centrale telefoniczne, będących podstawą tworzenia billingów telefonicznych.
 • Przeprowadzenie audytu istniejącego systemu billingowego / taryfikacyjnego w organizacji oraz potrzeb danej organizacji w zakresie retencji danych (gromadzenia i przetwarzania danych transmisyjnych) generowanych przez systemy wewnętrzne, jak i pozyskiwanych od operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne.
 • Mobile Forensics (analiza śledcza urządzeń mobilnych) usługa obejmująca odzyskiwanie istotnych danych z urządzeń oraz central telefonicznych, w tym odtwarzanie konfiguracji z central telefonicznych, odzyskiwanie zawartości telefonów komórkowych, zarówno w celach dowodowych, jak i odzyskania kluczowych informacji z tych urządzeń. Odzyskana dane mogą zostać poddane analizie pod kątem dowodowym.
 • Szkolenia z zakresu systemów teleinformatycznych obejmują:
  • szkolenia z zakresu wdrożenia i użytkowania wielu systemów informatycznych (systemy operacyjne, systemy bazodanowe, systemy zarządzania produkcją, finansowo-kadrowe, CRM, oprogramowanie biurowe).
  • szkolenia z zakresu tworzenia i konfigurowania sieci komputerowej i poszczególnych jej elementów.
  • szkolenia z zakresu tworzenia i konfigurowania sieci telekomunikacyjnej i poszczególnych jej elementów, szkolenia z zakresu zabezpieczenia informacji.

Dla kogo dedykowane są usługi doradztwa w zakresie informatyki i telekomunikacji?

Usługi zakresie informatyki i telekomunikacji świadczymy na rzecz wszystkich organizacji komercyjnych jak i publicznych np.:

 • firmy prowadzące działalność na terenie Polski,
 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały oraz jednostki budżetowe, ZUS, KRUS,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczy.

Co zyskuje organizacja ze współpracy z nami?

 • Wskazanie lub implementację optymalnych rozwiązań szytych na miarę potrzeb i możliwości finansowych oraz kadrowych organizacji, które zaspokajają jej potrzeby.
 • Pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu systemu w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów.
 • Pewność, iż dane wdrożenie dokonywane jest przez grupę doświadczonych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczanie w implementacji rozwiązań Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Siemens, SAP, Impuls, jak i rozwiązań open source’owych.
 • Odpowiednie wyszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych w organizacji.

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

 • Posiadają wieloletnie doświadczanie w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką IPMA-C, PRINCE2, Scrum.
 • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
 • Są ekspertami w zakresie wdrażania rozwiązań typu Business Intelligence (BI) oraz Big Data w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Są biegłymi sądowymi w zakresie telekomunikacji oraz są rzeczoznawcami Polskie Towarzystwa Informatycznego (PTI).

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z doradztwem w zakresie informatyki i telekomunikacji.