Projektowanie systemów informatycznych oraz teleinformatycznych

Pomagamy organizacjom w projektowaniu i wdrażaniu efektywnych  rozwiązań w zakresie systemów informatycznych oraz telekomunikacyjnych

Informatyzacja i telekomunikacja są kluczowymi elementami rozwoju danego przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem efektywnych systemów informatycznych oraz teleinformatycznych jest dostosowanie rozwiązań do obecnych wymagań przedsiębiorstwa oraz ich zaplanowanie w taki sposób, aby można dane systemy swobodnie rozbudowywać w sytuacji rozwoju organizacji. Kolejnymi równie ważnymi elementami są: infrastruktura techniczna (sprzęt), wykorzystywane oprogramowanie oraz zespół odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Gwałtowny rozwój rozwiązań IT sprawia, że obecne rozwiązania informatyczne stosowane w danych organizacjach nie współgrają z oczekiwaniami biznesowymi, a często zdarza się że wpływają na nie negatywnie. System informatyczny czy teleinformatyczny zaprojektowany w oparciu o pogłębioną analizę potrzeb przedsiębiorstwa przez wysoko wyspecjalizowanych specjalistów jest gwarantem podnoszenia efektywności organizacji oraz jej bezpieczeństwa.

Agileo.IT w zakresie projektowania systemów informatycznych oraz teleinformatycznych oferuje następujące usługi:

 • Projektowanie systemów informatycznych w organizacji obejmuje audyt obecnie działającej sieci komputerowej oraz badanie potrzeb komputerowych w organizacji, stworzenie propozycji modelu systemu komputerowego zgodnie z wynikami analizy, wskazanie optymalnych rozwiązań rynkowych zaspokajających potrzeby organizacji, pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu systemu komputerowego w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów
 • Projektowanie systemów teleinformatycznych w organizacji obejmuje audyt posiadanych zasobów, badanie potrzeb w zakresie narzędzi teleinformatycznych, dopasowanie potrzeb do posiadanych zasobów i możliwości finansowych i kadrowych organizacji, przygotowanie pełnego rozwiązania bądź rekomendacji dla doboru optymalnych komponentów systemu.
 • Wsparcie merytoryczne w aspekcie tworzenia systemu informatycznego oraz  telekomunikacyjnego oraz wykorzystywanego lub planowanego oprogramowania w organizacji. Usługa obejmuje wykonanie audytu obecnie funkcjonującego systemu oraz badanie potrzeb organizacji, stworzenie propozycji modelu systemu zgodnie z wynikami analizy, wskazanie optymalnych rozwiązań rynkowych zaspokajających potrzeby organizacji, pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu systemu w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów.
 • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w systemie teleinformatycznym, obejmuje wszystkie elementy zarządzania systemami teleinformatycznymi, w tym gromadzenie i przetwarzanie informacji, kontrola dostępu do sieci komputerowej, a także dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji i wdrożone procedury związane z bezpieczeństwem informacji.
 • Szkolenia z zakresu systemów teleinformatycznych obejmują:
  • szkolenia z zakresu wdrożenia i użytkowania wielu systemów informatycznych (systemy operacyjne, systemy bazodanowe, systemy zarządzania produkcją, finansowo-kadrowe, CRM, oprogramowanie biurowe).
  • szkolenia z zakresu tworzenia i konfigurowania sieci komputerowej i poszczególnych jej elementów.
  • szkolenia z zakresu tworzenia i konfigurowania sieci telekomunikacyjnej i poszczególnych jej elementów, szkolenia z zakresu zabezpieczenia informacji.

Dla kogo dedykowane są usługi projektowania systemów informatycznych oraz teleinformatycznych?

Usługi w zakresie projektowania systemów informatycznych oraz teleinformatycznych świadczymy na rzecz wszystkich organizacji komercyjnych jak i publicznych np.:

 • firmy prowadzące działalność na terenie Polski,
 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały oraz jednostki budżetowe, ZUS, KRUS,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczy.

Co zyskuje organizacja ze współpracy z nami?

 • Wskazanie lub implementację optymalnych rozwiązań szytych na miarę potrzeb i możliwości finansowych oraz kadrowych organizacji, które zaspokajają jej potrzeby.
 • Pomoc w pozyskaniu i wdrożeniu systemu w organizacji, w tym wsparcie w procesie przygotowania zapytań ofertowych i/lub wsadu merytorycznego do przetargów.
 • Pewność, iż dane wdrożenie dokonywane jest przez grupę doświadczonych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczanie w implementacji rozwiązań Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Siemens, SAP, Impuls, jak i rozwiązań open source’owych.
 • Odpowiednie wyszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych w organizacji.

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

 • Posiadają wieloletnie doświadczanie w zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką IPMA-C, PRINCE2, Scrum.
 • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
 • Są ekspertami w zakresie wdrażania rozwiązań typu Business Intelligence (BI) oraz Big Data w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Są audytorami systemów teleinformatycznych oraz analizy ryzyka.
 • Są biegłymi sądowymi w zakresie telekomunikacji oraz są rzeczoznawcami Polskie Towarzystwa Informatycznego (PTI).

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z  projektowaniem systemów informatycznych oraz teleinformatycznych.