Informacja niejawna

Pomagamy organizacjom dbać o informacje niejawne

Ochrona informacji niejawnych została zdefiniowana w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2018 poz. 412) i jest podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę zabezpieczenia informacji niejawnych. Informacja niejawna to informacja, której nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo negatywnie mogłoby wpłynąć na jej interesy.

Informacja niejawna oznacza informację, której nieuprawnione ujawnienie (także w trakcie jej opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania) spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne.

W ustawie o ochronie informacji niejawnych oprócz sposobu ochrony informacji niejawnych wskazano także na klasyfikację informacji niejawnych na „tajne”, „ściśle tajne”, „zastrzeżone” albo „poufne”.

Jakie są rodzaje klauzuli tajności?

Informacje niejawne opatrzone są czterema rodzajami klauzul:

 • Ściśle tajne” – to dokumenty, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby m.in. zagrozić niepodległości, suwerenności albo integralności terytorialnej Polski lub zagrozić bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi Rzeczpospolitej.
 • Tajne” – to dokumenty, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje m.in. poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego Polski lub pogorszy stosunki z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi.
 • Poufne” – to dokumenty, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje m.in. szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej lub wpłynie negatywnie na realizację przedsięwzięć obronnych lub na zdolność bojową Sił Zbrojnych.
 • Zastrzeżone” – to dokumenty, których nieuprawnione ujawnienie  mogłoby mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej zadań w zakresie obrony narodowej.

W myśl ustawy informacje niejawne, którym nadano określoną klauzulę tajności:

 • mogą być udostępniane wyłącznie osobie uprawnionej zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności,
 • muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące pomieszczeń wydzielonych,
 • muszą być chronione odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie

Ochrona informacji niejawnych jest konieczna w przypadku podmiotów, które w swoich zasobach posiadają informacje oznaczone w/w klauzulami i są to są przede wszystkim Sejm, Senat, Prezydent RP, a także organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto ochrona informacji objętych klauzulą niejawności obowiązuje również przedsiębiorstwa, które wykonują lub zamierzają ubiegać się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji objętych klauzulą tajności oraz podejmują się zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych. Takie podmioty są zobowiązane zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa informacjom niejawnym zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy. Rozwiązaniem gwarantującym odpowiednie bezpieczeństwo takich danych jest stworzenie lub posiadanie w swojej dyspozycji kancelarii tajnej lub specjalnego pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych.

Jakie usługi oferujemy związane z ochroną informacji niejawnych

 • Audyt w zakresie informacji niejawnych – jego celem jest określenie stopnia przygotowania podmiotu do wdrożenia systemu umożliwiającego przetwarzanie informacji niejawnych pod kątem organizacyjnym i bezpieczeństwa fizycznego.
 • Przygotowanie i opracowanie odpowiednich dokumentów w zależności od klauzuli przetwarzanych informacji.
 • Przeprowadzanie szkoleń z ochrony informacji niejawnych, dzięki którym pracownicy będą wiedzieć jak należy obchodzić się z danymi oznaczonymi klauzulami tajności.
 • Wdrożenie systemu ochrony informacji niejawnych.
 • Przejęcia funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest wymagane w przypadku przetwarzania informacji niejawnych od klauzuli „poufne” wzwyż, a także w przypadku starań firmy o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

 • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
 • Posiadają uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. KRI, KSC oraz RODO.
 • Z powodzeniem przeprowadzili wiele usług obejmujących pełne spektrum związane z zarządzaniem bezpieczeństwa informacji obejmujące audyty i wdrożenia SZBI, szkolenia i usługi doradcze oraz pełnienie funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji (PBI).

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z usługami dotyczącymi informacji niejawnych.