Wdrożenie RODO w organizacji

Skutecznie wdrażamy w organizacjach wszystkie obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Ze względu na swój złożony charakter skuteczne wdrożenie RODO w organizacji (firmie lub jednostce publicznej) wymaga dostosowania procesów biznesowych, systemów informatycznych oraz dokumentacji przy pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników. Zgodność organizacji z zapisami RODO musi odpowiadać jej rodzajowi i zakresowi działalności, mając na uwadze ograniczenia finansowe jak i organizacyjne.

RODO wskazuje obszary, którym należy zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w taki sposób aby nie paraliżowały działalności danej firmy czy też podmiotu publicznego poprzez dobór odpowiednich rodzajów zabezpieczenia. Bezpieczeństwo procesu ochrony danych powinno zostać poddane audytowi, który wskaże ewentualne niezgodności procedur z zapisami RODO. Analiza ryzyka w zakresie podjętych działań (infrastruktura IT oraz procedury) pod kątem zabezpieczenia danych przed wyciekiem jest kolejnym ważnym elementem, który podlega ocenie podczas wdrożenia RODO.

Posiadając wieloletnie doświadczanie w zakresie administrowania danymi osobowymi oraz w obszarze wdrażania RODO w organizacjach, Eksperci Agileo.IT są gwarantem dostosowania zapisów rozporządzenia ochrony danych osobowych do specyfiki danego podmiotu, którego obejmują owe przepisy.

Obszar wdrożenia RODO przez ekspertów Agileo.IT obejmuje:

 • wykonanie audytu RODO, którego celem będzie określenie poziomu przygotowania organizacji do wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • opracowanie całościowego systemu ochrony danych:
  • stworzenie pełnej dokumentacji realizującej zasady przetwarzania danych zgodnej z zapisami RODO, które są dostosowane do specyfiki działalności organizacji, a które są przez Ekspertów Agileo.IT na bieżąco aktualizowane,
  • opracowanie rejestru czynności, zgód i klauzul informacyjnych, dostoswanych do specyfiki organizacji pod względem merytorycznym oraz komunikacyjnym – aby były łatwo rozumiane,
  • stworzenie umowy powierzenia (jeśli tego wymaga specyfika organizacji).
  • implementację autorskiego oprogramowania ABIsite służącego monitorowaniu, nadzorowi i kontroli przepływu informacji w obszarze ochrony danych osobowych,
  • audyt powdrożeniowy, którego celem jest weryfikacja czy stwierdzone podczas audytu otwarcia niezgodności zostały wyeliminowane poprzez podjęte działania.

Dla kogo dedykowane są usługi wdrożenia RODO?

Wdrożenie RODO dotyczy wszystkich podmiotów, których działalność związana jest z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, a które nie posiadają odpowiednich zasobów oraz wiedzy aby samodzielnie i w zgodzie z zapisami rozporządzenia dokonać takiej implementacji:

 • firmy oraz osoby prowadzącej jednoosobową działalność posiadające jak i nie posiadające siedziby na terenie Unii Europejskiej, ale które realizują na jej terenie działania,
 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały oraz jednostki budżetowe, ZUS, KRUS,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczy.

Co zyskuje organizacja ze współpracy z nami w zakresie wdrożenia RODO?

Podmioty u których Eksperci Agileo.IT wdrażają RODO otrzymują pewność, iż ich działalność w zakresie ochrony danych osobowych jest zgodna z rozporządzeniem i obejmuje:

 • opracowanie dedykowanych procedur czynności przetwarzania danych dostosowany do specyfiki danej organizacji,
 • wskazanie i identyfikacja ryzyka w zakresie podjętych działań (infrastruktura IT oraz procedury) pod kątem zabezpieczenia danych przed wyciekiem,
 • stworzenie całościowej dokumentacji wymaganej przez zapisy RODO m.in. polityki, procedury, klauzule, wzory umów,
 • dostęp do narzędzia ABIsite, które wprowadza automatyzację procesu związanego z ochroną danych wg RODO,
 • wyposażanie w wiedzę oraz praktyczne wskazówki pracowników w zakresie RODO.

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

 • Skutecznie wdrożyły RODO w wielu organizacjach.
 • Posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zewnętrznego Inspektora Danych Osobowych – IOD (dawniej ABI) na rzecz podmiotów komercyjnych jak i publicznych. Zależnie od potrzeby mogą również świadczyć alternatywnie usługę wsparcia IOD po stronie Klienta w bieżącej pracy.
 • Aktualnie pełnią usługi dla kilkudziesięciu podmiotów zarówno publicznych jak i z sektora prywatnego w zakresie zewnętrznego Inspektora Danych Osobowych (IOD).
 • Opracowali innowacyjne narzędzie ABIsite, które wprowadza automatyzację procesu związanego z ochroną danych wg RODO. Rozwiązanie wspiera obieg informacji i wspomaganie decyzji w zakresie zatwierdzania i nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, a także monitorowanie tego obszaru przez najwyższe kierownictwo oraz osoby odpowiedzialne za systemy IT.
 • Wykonali kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
 • Posiadają uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. RODO.
 • Przeprowadzili wiele usług obejmujących pełne spektrum związane z ochroną danych osobowych – od audytów, poprzez szkolenia i usługi doradcze na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • Posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez nas działalności i świadczonych usług.

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z wdrożeniem RODO w organizacjach.