Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według ISO/IEC 27001

Skutecznie wdrażamy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w organizacjach

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normą ISO/IEC 27001 jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji, których ochrona jest obecnie naturalnym wymogiem naszych czasów.

Bezpieczeństwo informacji to nie tylko wymóg działalności biznesowej, usprawniający organizację poprzez korzyści wynikające z uporządkowania zasad przetwarzania informacji, ale również jest to obowiązek obłożony prawem. Niespełnienie wymagań prawnych w prostej linii skutkuje poważnymi konsekwencjami w postaci kar, a nawet zakończenia działalności.

Najważniejsze wymagania prawne w zakresie ochrony określonej kategorii informacji to ochrona:

 • Ochrona danych osobowych (klienci, pracownicy),
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (technologie, strategie),
 • Ochrona informacji niejawnych (tajemnica państwowa),
 • Ochrona informacji finansowej i podatkowej (finanse, faktury, rachunki, płace),
 • Tajemnica zawodowa (lekarska, bankowa, adwokacka, telekomunikacyjna).

Bezpieczeństwo informacji zapewnia ciągłość działania organizacji w sytuacji kryzysowej.

Cel wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w organizacjach

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w oparciu o wymagania normy ISO 27001 obejmuje pełne spektrum funkcjonowania firmy  – infrastrukturę, systemy informatyczne, procesy i procedury jak również ludzi.  

Głównym celem skutecznego wdrożenia i funkcjonowania SZBI w organizacji jest utrzymanie i poprawa zarządzania bezpieczeństwem informacji, które przekłada się na minimalizację ryzyka wystąpienia incydentu oraz jego negatywnego wpływu na funkcjonowanie i działalność.

SZBI jest rekomendowany w organizacjach w których celem jest całościowe zapewnienie bezpieczeństwa informacji, a nie tylko bezpieczeństwa danych osobowych.

Powody wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg normy ISO 27001 w organizacjach

Organizacje decydują się na wdrożenie SZBI najczęściej ze względu na chęć podniesienia bezpieczeństwa informacji. Innymi powodami są:

 • Wdrożenie standardów np. w związku z normą PN-ISO/IEC 27001 standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Bezpieczeństwo prawne poprzez spełnienie wymagań prawa w zakresie ochrony informacji,
 • Wykluczenie lub minimalizacja skutków incydentów zawiązanych z naruszaniem bezpieczeństwa informacji,
 • Podniesienie poziomu świadomości pracowników i współpracowników w zakresie wiedzy koniecznej o bezpieczeństwie informacji,
 • Zagwarantowanie kontrahentom oraz klientom odpowiedniej ochrony wszystkich informacji co ma przełożenie na różne aspekty biznesowe np. wybór partnerów strategicznych itp.

Kogo dotyczy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27001 jest dobrowolne. Organizacja, która decyduje się na jego implementację potwierdza, iż spełnia  obowiązkowe wymagania regulacyjne. Obecnie w Polsce możemy zaliczyć do tej grupy następujące podmioty:

 • Firmy komercyjne jak i podmioty publiczne działające na terenie Unii Europejskiej, które przetwarzają dane osobowe.
 • Operatorów usług kluczowych – np. przedsiębiorstwa energetyczne, naftowe, gazowe, operatorzy systemów dystrybucyjnych, operatorzy systemów przesyłowych, podmioty z sektora transportu lotniczego i kolejowego, sektor bankowy, służba zdrowia, podmioty zaopatrujące w wodę pitną.
 • Dostawców wybranych usług cyfrowych zdefiniowanych w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz najwięksi przedsiębiorcy z kluczowych sektorów gospodarki.

Etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Wdrożenie SZBI obejmuje wiele etapów i zawsze rozpoczyna się od poparcia kierownictwa dla tego procesu. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie celów, zinwentaryzowanie zasobów oraz przeprowadzenie analizy ryzyka i opracowanie planu postępowania z ryzykiem.

Następnym etapem jest implementacja zabezpieczeń. Najczęściej jest to proces powtarzalny w ramach, którego definiowane są następujące elementy SZBI:

 • Procesy
 • Procedury
 • Polityki
 • Instrukcje
 • Wejścia/Wyjścia
 • Szkolenia
 • Poradniki
 • Źródła wiedzy
 • Role

W wyniku implantacji system zarządzania bezpieczeństwem informacji powinien z jednej strony odzwierciedlać rzeczywiste procesy w organizacji, a z drugiej powinien zostać uzupełniony o wytyczne normy ISO/IEC 27001.

Wdrożenie SZBI związane jest procesem ciągłego doskonalenia, za który odpowiadają wyznaczone  osoby w organizacji. Kolejnym etapem jest certyfikacja, która powinna potwierdzać, iż system jest zdolny do ciągłego doskonalenia poprzez monitorowanie, audyty wewnętrzne oraz wykonywanie przeglądów systemu zarządzania.

System Zarządzaniem Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) – korzyści dla organizacji

Wśród głównych korzyści wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) można zaliczyć:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa informacji przetwarzania informacji w organizacji, co przekłada się na jakość w zarządzaniu,
 • Niezależne zapewnienie o spełnieniu wymagań prawnych w obszarze bezpieczeństwa informacji (np. dane osobowe) co jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy,
 • Systemowe podejście dzięki monitorowaniu, ewaluacji i wdrażaniu zabezpieczeń w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie SZBI w oparciu o normę ISO/IEC 27001
 • Szybka identyfikacja incydentów, błędów i niezgodności z wymaganiami normy.
 • Gwarancja ciągłości działań krytycznych procesów/systemów w sytuacji kryzysowej.
 • Możliwość integrowania z innymi systemami np. ISO 9001, ISO 14001.

Jakie usługi oferujemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwa informacji

Nasi eksperci świadczą pełne spektrum, usług związanych z zarządzaniem bezpieczeństwa informacji obejmujące m.in.:

 • Audyt SZBI – sprawdzamy poziom Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji pod kątem rozporządzenia w sprawie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001 standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wdrożenie SZBI w organizacji – dostosowujemy i projektujemy rozwiązania organizacyjne (szkolenia) oraz techniczne (procedury, polityki bezpieczeństwa), których celem jest przystosowanie organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji do wymogów w zakresie rozporządzenia KRI oraz normy PN-ISO/IEC 27001.
 • Szkolenia w zakresie SZBI – nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczanie w prowadzeniu szkoleń i seminariów poświęconych tematyce tworzenia i zarzadzania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Programy szkoleniowe jak i zakres tematyczny zawsze dostosowujemy do indywidulnych preferencji i oczekiwań naszych Klientów.
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji (PBI) – bierzemy odpowiedzialność za przejecie obowiązków PBI w organizacjach. Nasze działania ma na celu podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji oraz inne działania i inicjatywy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji.

Co zyskuje organizacja ze współpracy z nami?

 • Uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz oceny przygotowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji organizacji w związku z wytycznymi rozporządzenia KRI lub do wymogów normy PN-ISO/IEC 27001.
 • Minimalizację ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami wynikającymi z niedostosowaniem organizacji do zapisów rozporządzenia KRI lub do wymogów normy normy PN-ISO/IEC 27001 obejmującego m.in. systemy teleinformatyczne, procedury, dokumentację, polityki, szkolenia i doradztwo.
 • Identyfikacja i ocena ryzyk Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji.
 • Identyfikacja zagadnień, które wymagają doskonalenia lub mogą być

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

 • Przeprowadzili kilkadziesiąt audytów systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacjiw podmiotach z różnych branż (firmy komercyjne, jednostki publiczne) wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001, ISO/IEC 27005).
 • Posiadają uprawnienia wymagane przez rozporządzenie dot. KRI, KSC oraz RODO.
 • Z powodzeniem przeprowadzili wiele usług obejmujących pełne spektrum związane z zarządzaniem bezpieczeństwa informacji obejmujące – od audytów i wdrożenia SZBI, poprzez szkolenia i usługi doradcze na pełnieniu funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa informacji (PBI).

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).