Audyt dostępności stron internetowych, aplikacji i systemów online (WCAG 2.1)

Audyt dostępności stron internetowych WCAG

Prawidłowe dostosowanie stron internetowych w sektorze finansowym oraz publicznym należy do fundamentalnych działań, które ułatwią nawigację użytkowników. Audyt WCAG to obowiązek, któremu podlegają poszczególne podmioty.

Dowiedz się więcej na temat audytu dostępności stron internetowych. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza online. Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania oraz wątpliwości.

WCAG 2.1 – co to jest i do czego służy (podstawowe założenia)

WCAG 2.1 (The Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych m.in. dla podmiotów publicznych czy instytucji finansowych odnośnie zasad określających dostosowanie stron i aplikacji mobilnych. Standard WCAG zawiera 49 formalnych kryteriów dostępności, a strona internetowa lub aplikacja podmiotu publicznego musi je spełniać, aby została oceniona jako dostępna.

Audyt dostępności stron internetowych, aplikacji i systemów online (np. WCAG 2.1) wynika z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Nakłada ona na instytucje państwowe obowiązek umieszczenia na swoich serwisach internetowych (m.in. stronach www) oraz w aplikacjach mobilnych deklaracji dostępności, która oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli załączonej do ustawy. Wymagania te pokrywają się z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2.

Wejście w życie ustawy spowodowane jest wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

Audyt dostępności stron internetowych – kogo dotyczy?

Audyt WCAG jest obowiązkiem, który nałożony został na placówki finansowe oraz publiczne. Audyt dostępności stron internetowych dotyczy podmiotów takich jak:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego, lub zarządzającego,
 • związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.

 

Ustawa nie nakłada obowiązku posiadania strony www czy aplikacji mobilnej. Dotyczy podmiotów publicznych, które już je posiadają lub planują ich utworzenie.

Audyt-dostępnosci-stron-internetowych-aplikacji-i-systemow-online

Brak dostępności stron internetowych – jakie grożą za to kary?

Za brak dostępności stron www grożą kary pieniężne. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przewiduje je w wysokości:

 • do 10 000 zł – brak zapewnienia dostępności,
 • do 5000 zł – brak deklaracji dostępności,
 • do 5000 zł – brak dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej oraz elementów stron opisanych w Art. 8 ust. 2 pkt 2.

WCAG 2.1 – jak spełnić?

Aby spełnić wymagania, należy przeprowadzić kontrolę (audyt WCAG) strony internetowej pod wieloma względami i z różnej perspektywy. Mnogość zaleceń sprawia, że nie każdy jest w stanie samodzielnie dokonać rzetelnego audytu, którego wynik będzie w pełni satysfakcjonujący.

Audyt dostępności stron internetowych obejmuje takie obszary jak:

 • postrzegalność strony www – treści tekstowych, audio, wideo, ich kolejności, rozróżnialności kolorów, rozmiaru czcionki czy kontrastu elementów nietekstowych;
 • funkcjonalności – nawigacji, jasnej i przejrzystej konstrukcji tekstowej (tytuły stron i nagłówki), lokalizacji, możliwość i pomijania niektórych bloków tekstów;
 • zrozumiałości – język (nietypowe słowa), wymowa, spójna nawigacja
 • solidności – kompatybilności i poprawności kodu.

Opisane wyżej działania podlegające kontroli to tylko niektóre z całej gamy elementów. W rzeczywistości audyt WCAG to bardzo złożony proces, który wymaga dużej znajomości przepisów oraz doświadczenia w pracy w obrębie systemów informatycznych.

Agileo.IT – dlaczego powinieneś powierzyć nam audyt WCAG?

Przeprowadzane przez nas audyty opierają się na szczegółowych i dokładnych analizach. W szeregach naszej firmy pracują eksperci wyposażeni w niezbędną wiedzę, a także wieloletnie doświadczenie. Audyt dostępności stron internetowych dostosowujemy do profilu firmy i indywidualnych potrzeb podmiotów. Powierzając nam audyt WCAG masz pewność, że wykonane przez nas zadania przyniosą satysfakcję dzięki otwartości i doskonałej komunikacji naszych specjalistów. Aby nasze działania przyniosły zamierzony skutek, stale monitorujemy zmiany zachodzące w przepisach. Wierzymy, że nasza opinia jako niezależnych ekspertów przyczyni się do zwiększenia jakości i polepszenia działania stron www.

Dzięki przeprowadzonemu audytowi podmiot publiczny:

 • będzie posiadał wiedzę czy osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze strony internetowej lub serwisu mobilnego i czy treści w nich zamieszczone są dla nich widoczne,
 • zyska pewność czy osoby niedowidzące mogą w sposób intuicyjny dostać się do kluczowych informacji, oraz czy mają dostęp do niezbędnych funkcjonalności Twojego serwisu,
 • będzie miał pewność, że formularze kontaktowe zawarte na stronie są funkcjonalne,
 • otrzyma wytyczne, jakie braki posiada jego serwis internetowy lub aplikacja mobilna, oraz jak dostosować stronę do standardów WCAG 2.1.

 

Audyt dostępności stron internetowych – oferta Agileo.IT

Eksperci Agileo.IT posiadają uprawnienia wymagane przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Z powodzeniem przeprowadziliśmy cały szereg kontroli bazując na wieloletnim doświadczeniu w audytowaniu systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001 i ISO/IEC 27005.
Zaufało nam już wiele podmiotów. Zadzwoń lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie. Nasi wykwalifikowani specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości. Przekaż audyt WCAG w ręce ekspertów Agileo.