Audyt dostępności stron internetowych, aplikacji i systemów online (WCAG 2.1)

Pomagamy podmiotom publicznym wdrożyć dostępność cyfrową serwisów internetowych i aplikacji mobilnych

Audyt dostępności stron internetowych, aplikacji i systemów online (np. WCAG 2.1) wynika z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Nakłada ona na instytucje państwowe obowiązek umieszczenia na swoich serwisach internetowych (m.in. stronach www) oraz w aplikacjach mobilnych deklaracji dostępności, która oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli załączonej do ustawy. Wymagania te pokrywają się z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2.

Wejście w życie ustawy spowodowane jest wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

Czym jest WCAG 2.1?

WCAG 2.1 (The Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych m.in. dla podmiotów publicznych czy instytucji finansowych odnośnie zasad określających dostosowanie stron i aplikacji mobilnych. Standard WCAG zawiera 49 formalnych kryteriów dostępności, a strona internetowa lub aplikacja podmiotu publicznego musi je spełniać, aby została oceniana jako dostępna.

Czy za brak dostępności cyfrowej można zapłacić karę?

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przewiduje kary w wysokości:

 • do 10 000 zł – brak zapewnienia dostępności,
 • do 5000 zł – brak deklaracji dostępności,
 • do 5000 zł – brak dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej oraz elementów stron opisanych w Art. 8 ust. 2 pkt 2.

Kogo dotyczy audyt dostępności stron internetowych, aplikacji i systemów online?

Wykonanie audytu dostępności serwisów internetowych dotyczy podmiotów publicznych takich jak

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 • związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.

Ustawa nie nakłada obowiązku posiadania strony www czy aplikacji mobilnej. Dotyczy podmiotów publicznych, które już je posiadają lub planują ich utworzenie

Co zyskuje podmiot publiczny z przeprowadzonego audytu dostępności stron internetowych, aplikacji i systemów online (np. WCAG 2.1)?

Po wykonaniu usługi audytu podmiot publiczny:

 • będzie posiadał wiedzę czy osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze strony internetowej lub serwisu mobilnego i czy treści w nich zamieszczone są dla nich widoczne,
 • zyska pewność czy osoby niedowidzące mogą w sposób intuicyjny dostać się do kluczowych informacji oraz czy mają dostęp do niezbędnych funkcjonalności Twojego serwisu,
 • będzie miał pewność, że formularze kontaktowe zawarte na stronie są funkcjonalne,
 • otrzyma wytyczne jakie braki posiada jego serwis internetowy lub aplikacja mobilna, oraz jak dostosować stronę do standardów WCAG 2.1.

Dlaczego Agileo.IT?

Nasi Eksperci:

 • Posiadają uprawnienia wymagane przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.
 • Mają wieloletnie doświadczenie w audytowaniu systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001 i ISO/IEC 27005.
 • Z powodzeniem przeprowadzili wiele audytów zgodności z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z przeprowadzaniem audytu o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.