Audyt NFZ

W ubiegłym roku z sukcesami zrealizowaliśmy audyty w ramach rozporządzenia nfz Nr 68/2020/BBIICD dla ponad 10 szpitali w całej Polsce. W tym roku w związku z nowym rozporządzeniem NR 108/2023/DI oferujemy realizację audytu cyberbezpieczeństwa pokazującego wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz w ramach funduszy możemy zapewnić szkolenie z cyberbezpieczeństwa oraz dostarczenie rozwiązania monitoringu bezpieczeństwa FlexiSOC.

Audyt NFZ który jest objęty zarządzeniem NR 108/2023/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Celem audytu NFZ jest wykazanie przez Zamawiającego podniesienia poziomu
bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodnie z Zarządzeniem NR 108/2023/DI Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2023r. w powstałego po realizacji wszystkich
zakupów ujętych w projekcie. Przeprowadzony audyt, wykaże zmianę poziomu bezpieczeństwa
teleinformatycznego w odniesieniu do poziomu wynikającego z ankiety „Ankiety weryfikacji
pod kątem bezpieczeństwa“ lub jego brak. Raport będzie zawierał jasne stanowisko audytora
w zakresie wykazania, czy spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa w placówce.

 

Kto jest objęty finansowaniem?

Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest świadczeniodawcom, będącym
podmiotami leczniczymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079):

 • prowadzącymi szpital lub szpitale i posiadającymi umowę lub umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, obowiązujące
  w 2021 r. oraz 2022 r., zwane dalej “umowami”, w rodzaju:
  – leczenie szpitalne lub
  – rehabilitacja lecznicza, lub
  – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub
  – lecznictwo uzdrowiskowe,
 • posiadającymi zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę lub umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, którzy nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, o których mowa w pkt 1, lub posiadającymi zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę lub umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.) – przez podjęcie czynności mających na celu finansowanie ww. działań dotyczących miejsca lub miejsc, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 4, art. 102 ust. 1 pkt 4 oraz art. 102a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a w przypadku podmiotów leczniczych zakładu leczniczego lub zakładów leczniczych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej, prowadzonych przez świadczeniodawcę, w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.”;
 • Warunkiem udzielenia finansowania jest także wykonanie audytu bezpieczeństwa, którego wynik potwierdza spełnienie warunków akceptacji dla danej czynności. Koszty audytu bezpieczeństwa nie mogą przekroczyć 10% wartości faktycznie udzielonego świadczeniodawcy finansowania. Finansowaniem może zostać objęte szkolenie albo szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, skierowane do kierownika podmiotu leczniczego oraz jego zastępców, a także do osób zatrudnionych u świadczeniodawcy związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz osób związanych z bezpieczeństwem IT, w łącznej kwocie nie wyższej niż 20% wartości danej umowy o finansowanie

 

Dlaczego Agileo.IT?

Usługi w zakresie bezpieczeństwa realizujemy od roku 2012. Posiadamy bogate doświadczenie
praktyczne w zakresie zarówno projektowania skutecznych systemów ochrony danych oraz
nadzoru dla obszaru bezpieczeństwa informacji. Zadania realizujemy w interdyscyplinarnym
zespole składającym się z certyfikowanych audytorów systemów bezpieczeństwa, praktyków
w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych co gwarantuje należytą
i kompleksową realizację powierzonych zadań przy pełnym wsparciu ekspertów z zakresu prawa
oraz nowych technologii.
Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zdobyte w ramach
realizacji projektów dla podmiotów z sektorów ochrony zdrowia, obronności, administracji
centralnej, podmiotów samorządowych oraz podmiotów prywatnych z szerokiego spektrum
branż.

Znajdź nas na Facebook’u