Audyt systemu informatycznego

Audyt systemu informatycznego

Sprawdź naszą ofertę audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o usługach agileo.it

Czym jest audyt systemu informatycznego?
 (Audyt IT)

Audyt systemu informatycznego (IT) to proces oceny, analizy i ewaluacji systemu informatycznego w celu sprawdzenia, czy spełnia on określone standardy, normy i wymagania, a także czy jest zabezpieczony przed zagrożeniami i ryzykami związanymi z bezpieczeństwem informatycznym. Audyt IT obejmuje różne aspekty, takie jak infrastruktura technologiczna, polityki bezpieczeństwa, zarządzanie danymi, procedury operacyjne i wiele innych.

Jakie obszary możemy zdiagnozować?

 • Infrastruktura IT – określimy stan fizyczny oraz konfiguracje IT. Objęte będą wszystkie obszary środowiska informatycznego : sieci (LAN, WAN, MAN), serwery, stacje robocze, backup danych itd.
 • Aplikacje – obszar ten zostanie poddany badaniom biznesowym, środowiskowym oraz oprogramowaniom systemowym. Dzięki audytowi aplikacji uzyskasz informacje w zakresie prowadzonych kopii zapasowych, licencji czy też zarządzaniu uprawnieniami oraz dostępami.
 • Procesy systemów –zespół w dokładny sposób dokona analizy oraz optymalizacji procesów. Dodatkowo dział IT zostanie przeszkolony w zakresie wdrożeniem aktualnych procedur.
 • Organizacja obszaru IT – audyt pozwoli wyselekcjonować pracowników Twojej firmy do odpowiednich ról oraz zdefiniuje ich zakres obowiązków. Celem jest zwiększenie oraz usprawnienie efektywności działań firmy.

Dlaczego warto przeprowadzić Audyt Systemu Informatycznego?

 • Zabezpieczenie danych: audyt systemu IT pomaga identyfikować luki w zabezpieczeniach, co pozwala na wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub kradzieżą.
 • Zgodność z przepisami: audyt pomaga sprawdzić, czy systemy informatyczne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • Optymalizacja procesów: przeprowadzenie audytu może pomóc zidentyfikować obszary, w których można poprawić efektywność i efektywność procesów informatycznych, co prowadzi do optymalizacji działań organizacji.
 • Zarządzanie ryzykiem: audyt systemu it umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z infrastrukturą informatyczną, co pozwala na wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem.
 • Zwiększenie niezawodności i dostępności: analiza systemu informatycznego pozwala na identyfikację potencjalnych problemów i awarii, co umożliwia wprowadzenie środków naprawczych i zwiększenie niezawodności oraz dostępności systemu.
 • Optymalizacja zasobów: audyt systemu it pomaga ocenić wykorzystanie zasobów, takich jak sprzęt, oprogramowanie i personel, co może prowadzić do lepszego zarządzania zasobami i obniżenia kosztów operacyjnych.
 • Dokumentacja i śledzenie postępów: audyt generuje dokumentację dotyczącą stanu systemu it i zaleceń dotyczących poprawy. Jest to przydatne narzędzie do śledzenia postępów i monitorowania zmian wprowadzanych w systemie.

Przebieg audytu IT

Zlecając nam usługę zyskujesz gwarancje pełnego profesjonalizmu.
Nasi klienci mają stały kontakt z naszym zespołem oraz na bieżąco otrzymują informacje na temat przebiegu audytu IT w ich firmie.

Audytor bezpieczeństwa informacji musi się wykazać:


Dlaczego warto przeprowadzić Audyt Systemu Informatycznego?

 • Zapoznasz się z aktualnymi procedurami oraz wytycznymi w zakresie gromadzenia oraz przetwarzania danych
 • Otrzymasz propozycję wdrożenia nowych technologii w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych
 • Sporządzimy dla Ciebie raport w dwóch wersjach: ogólnej oraz szczegółowej. W raporcie szczegółowym nasi klienci otrzymają takie informacje jak:

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u

Konkurs grantowy – Cyberbezpieczny samorząd

Cel konkursu

Polepszenie oraz wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa jednostek terytorialnych (JST). Dzięki dofinansowaniu samorządy będą mogły wzmocnić cyberbezpieczeństwo swojej gminy i zapobiec incydentom w systemach  informacyjnych.
 

Grupa Docelowa

O dofinansowanie może ubiegać się administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).
Program  zrealizowany jest na terenie całego kraju i objęte nim są wszystkie jednostki samorządowe – 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST).

 

Budżet i poziom dofinansowania grantu na określone jednostki samorządu Terytorialnego wynoszą:

Gminy od 200 000 PLN do 850 000 PLN

Powiaty do 850 000 PLN

Samorządy Wojewódzkie do 850 000 PLN

 

Grant może być przeznaczony na realizację wydatków
w ramach 3 obszarów:

 

Obszar organizacyjny

– opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji(SZBI)

-Aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI)

-Audyt SZBI,

-Audyt zgodności/ uoKSC przezwykwalifikowanych audytorów

-(re)certyfikacja SZBI na zgodność z normami

 

Obszar  kompetencyjny

-podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące
świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,
– szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry
JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji
i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
– szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie
zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa
w ramach projektu grantowego,
– szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować
świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie
specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie
z przyjętymi procedurami.

 

Obszar techniczny

– wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym
urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i
reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem
producenta,
– wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania
bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie
zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi
wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań,
–  wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania zzakresu cyberbezpieczeństwa,
– zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów
z zakresu cyberbezpieczeństwa,
– zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych
centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług
Wspólnych,
-zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa
(np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W celu zgłoszenia się do konkursu należy złożyć papiery w terminie: 19.07.2023 – 30.09.2023 do godziny 16.00

 

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą systemu
informatycznego LSI, zamieszczonego na stronie internetowej
https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent. Logowanie możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.

 

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u

Sporządzenie dokumentacji dla sygnalistów

Sporządzenie dokumentacji dla sygnalistów

Oferujemy profesjonalne usługi sporządzania dokumentacji dla sygnalistów, dostosowanej do specyfiki działalności każdej firmy.

 

Nasze doświadczenie

Wypracowaliśmy własny zbudowany w oparciu o nasze doświadczenia system informatyczny
SAYsafe stanowiący innowacyjne narzędzie wpierające realizację zadań w obszarze obsługi sygnalistów.
Nasz zespół ochrony danych swoje doświadczenie budował wykonując usługi wdrożeń oraz
audytów dla ponad 190 klientów. W zakresie ochrony informacji w ramach szkoleń
i warsztatów przekazaliśmy nasza wiedzę 19968 uczestnikom.

 

Procedura o ochronie sygnalistów

Oferujemy profesjonalne usługi sporządzania dokumentacji w zakresie whistleblowingu, również zgodnej z wymaganiami RODO oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Nasze usługi obejmują:

 • Audyt whistleblowingu – przeprowadzimy dokładny audyt, aby określić, jakie informacje o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach są przetwarzane, jakie ryzyka związane z przetwarzaniem tych informacji istnieją i jakie zabezpieczenia są już wdrożone.
 • Sporządzenie dokumentacji – na podstawie wyników audytu, sporządzimy kompletną dokumentację dotyczącą whistleblowingu, zawierającą politykę prywatności, regulaminy i procedury związane z przetwarzaniem informacji o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach.
 • Wdrożenie dokumentacji – pomożemy wdrożyć opracowaną dokumentację, dostosowując ją do potrzeb Twojej firmy i zapewniając, że jest ona zgodna z wymaganiami RODO oraz innymi przepisami prawa.
 • Szkolenia – przeprowadzimy szkolenia dla pracowników Twojej firmy, aby zapewnić, że są oni świadomi polityki prywatności i wiedzą, jakie procedury muszą przestrzegać przy przetwarzaniu informacji o naruszeniach prawa i nieprawidłowościach. Spełniają przy tym obowiązek prawny nałożony na kierownictwo.
 • Wsparcie – oferujemy również dalsze wsparcie i doradztwo w zakresie whistleblowingu, aby zapewnić, że dokumentacja jest aktualna i zgodna z bieżącymi wymaganiami.

Korzyści dla firm

 • Poprawa jakości pracy – dzięki szkoleniu pracownicy dowiedzą się, jakie są procedury i standardy, które powinni stosować w przypadku podejrzenia nieprawidłowości. To pozwoli im lepiej zrozumieć wymagania prawa i wykonywać pracę w sposób bardziej skuteczny i zgodny z przepisami.
 • Ochrona wizerunku firmy. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek jest bardzo konkurencyjny, reputacja firmy ma istotne znaczenie. Działania sygnalistów mogą pomóc we wczesnym wykryciu i zapobieżeniu nieprawidłowości, które mogą później bardziej zaszkodzić firmie i jej wizerunkowi.
 • Zgodność z przepisami prawa, kierownictwo ma obowiązek zapewnienia ochrony sygnalistów którzy zgłaszają nieprawidłowości w miejscu pracy.
 • Poprawa efektywności i wydajności – zgłaszanie nieprawidłowości może pomóc w zidentyfikowaniu problemów i podejmowaniu działań mających na celu ich rozwiązanie.
 • Kultura organizacyjna, szkolenie powinno przyczynić się do zwiększenia kultury organizacyjnej i stworzenia atmosfery zaufania i otwartości dla kierownictwa. Pracownicy powinni czuć, że ich opinie są wartościowe i mają znaczenie dla organizacji, co pozytywnie wpłynie na ich motywację i zaangażowanie.

 
Zapewniamy kompleksowe i indywidualne podejście do każdej z firm, aby zapewnić optymalne wyniki i najwyższą jakość usług. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wycenę.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u

Sporządzenie dokumentacji RODO

Szkolenie: Cyberbezpieczeństwo dla szkół

Oferujemy profesjonalne usługi sporządzania dokumentacji RODO, dostosowanej do specyfiki działalności każdej firmy.

 

Nasze doświadczenie

Usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji realizujemy od roku 2012. Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne w zakresie zarówno projektowania oraz nadzoru dla obszaru bezpieczeństwa informacji. Zadania realizujemy w interdyscyplinarnym zespole składającym się z certyfikowanych audytorów systemów bezpieczeństwa, praktyków w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych co gwarantuje należytą i kompleksową realizację powierzonych zadań przy pełnym wsparciu ekspertów z zakresu prawa oraz nowych technologii. Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zdobyte w ramach realizacji projektów dla podmiotów z sektorów ochrony zdrowia, obronności, administracji centralnej, podmiotów samorządowych oraz podmiotów prywatnych z szerokiego spektrum branż.

Wypracowaliśmy własny zbudowany w oparciu o nasze doświadczenia system informatyczny
ABIsite stanowiący innowacyjne narzędzie wpierające realizację zadań w obszarze ochrony
danych osobowych, prowadzenie wymaganych przepisami prawa rejestrów i ewidencji,
zarządzanie zadaniami, obiegiem pracy oraz szkoleniami.
Nasz zespół ochrony danych swoje doświadczenie budował wykonując usługi wdrożeń oraz
audytów dla ponad 190 klientów. W zakresie ochrony informacji w ramach szkoleń
i warsztatów przekazaliśmy nasza wiedzę 19968 uczestnikom. Z naszego autorskiego systemu
informatycznego służącego wsparciu w zakresie realizacji zadań w obszarze ochrony danych
skorzystało do tej pory 9016 użytkowników.

 

Sporządzanie dokumentacji RODO

Nasze usługi obejmują:

 • Audyt zgodności z RODO – przeprowadzimy audyt aby określić, jakie ryzyka związane z przetwarzaniem danych istnieją i co trzeba zrobić by je wyeliminować.
 • Audyt dostawców – sprawdzimy czy dane powierzane innym podmiotom są przetwarzane zgodnie z wymaganiami administratora, by ustrzec go przed konsekwencjami za niewykonanie tej czynności
 • Sporządzenie dokumentacji – na podstawie audytu, sporządzimy dokumentację by spełniała wymaganiom RODO.
 • Wdrożenie dokumentacji – pomożemy wdrożyć opracowaną dokumentację, dostosowując ją do potrzeb i specyfiki organizacji.
 • Szkolenia – przeprowadzimy szkolenia dla pracowników i kadry zarządczej aby zrealizować obowiązek wynikający z RODO .
 • Opieka – oferujemy również dalsze wsparcie i doradztwo, aby unikać zagrożeń prawnych i kar za nieprawidłowości zwiazane ze stosowaniem RODO.

Zapewniamy kompleksowe i indywidualne podejście do każdej z firm, aby zapewnić optymalne wyniki i najwyższą jakość usług. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i wycenę.

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku

 

Jeśli Twoje zgłoszenie spełnia nasze
wymagania skontaktuje się z Tobą (telefonicznie lub mailowo) specjalista ds. rekrutacji i zaprosi Cię
na videocall za pośrednictwem platformy WebEx, gdzie poznamy się trochę lepiej.

 

Po raz kolejny zaprosimy Cię na rozmowę – tym razem z managerem zespołu. Na tym etapie dużo większą rolę przykładamy do kompetencji twardych wymaganych na danym stanowisku.

 

Jak kończymy rekrutację?

O wyniku procesu rekrutacyjnego poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie. W przypadku chęci współpracy z obu stron, umówimy się na spotkanie w celu omówienia szczegółów zatrudnienia.

 

Stażysta w dziale bezpieczeństwa biznesu

Podstawowe informacje

 • Lokalizacja: Katowice
 • Tryb pracy: Hybrydowy

Szukamy osoby:

 • z wykształceniem min. średnim,
 • samodzielnej, kreatywnej, z inicjatywą w działaniu,
 • z dobrą organizacją pracy
 • lubiącej pracę z dokumentacją,
 • z chęcią rozwoju w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • z czynnym prawem jazdy kat. B.,
 • mile widziana znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Twoje zadania

 • zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.
 • zapoznanie się z zasadami współpracy z klientami,
 • praca z dokumentacją,
 • wsparcie w audytach ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji oraz projektach związanych z opracowaniem i wdrażaniem dokumentacji informacji i ochrony danych osobowych.

Benefity

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – zależy nam żebyś czuł się bezpiecznie
 • Pakiet medyczny – żebyś mógł zadbać o swoje zdrowie
 • Dofinansowanie do pakietów sportowych – lubimy ludzi z pasją
 • Zajęcia z języka angielskiego – żebyś swobodniej mógł porozumiewać się w tym języku i mógł szlifować swoje umiejętności w tym zakresie
 • Szkolenia wewnętrzne w ramach Akademii Grupy Gumułka – chętnie dzielimy się swoją wiedzę.
 • Dofinansowanie do szkoleń i kursów – chcesz zdobywać nowe kwalifikacje? Pomożemy Ci.
 • Spotkania firmowe/pracownicze – żebyś mógł spędzić czas ze swoimi kolegami z zespołu i wspólnie robić to, co sprawia Wam radość
 • Świadczenie okolicznościowe, imprezy kulturalne oraz sportowe – bo nie tylko pracą człowiek żyje.
 

Stażysta w dziale rozwoju

Podstawowe informacje

 • Lokalizacja: Katowice
 • Tryb pracy: Hybrydowy

Szukamy osoby:

 • minimum średnim wykształceniem,
 • samodzielnej, kreatywnej, z inicjatywą w działaniu,
 • z dobrą organizacją pracy,
 • lubiącej pracę z dokumentacją,
 • lubiącej pracę z ludźmi,
 • lubiącej pracę z danymi,
 • mile widziana znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Twoje zadania

 • zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.
 • aktywny kontakt z klientami,
 • praca z dokumentacją,
 • tworzenie baz danych,
 • opracowanie list mailingowych,
 • opracowanie statystyk.

Benefity

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – zależy nam żebyś czuł się bezpiecznie
 • Pakiet medyczny – żebyś mógł zadbać o swoje zdrowie
 • Dofinansowanie do pakietów sportowych – lubimy ludzi z pasją
 • Zajęcia z języka angielskiego – żebyś swobodniej mógł porozumiewać się w tym języku i mógł szlifować swoje umiejętności w tym zakresie
 • Szkolenia wewnętrzne w ramach Akademii Grupy Gumułka – chętnie dzielimy się swoją wiedzę.
 • Dofinansowanie do szkoleń i kursów – chcesz zdobywać nowe kwalifikacje? Pomożemy Ci.
 • Spotkania firmowe/pracownicze – żebyś mógł spędzić czas ze swoimi kolegami z zespołu i wspólnie robić to, co sprawia Wam radość
 • Świadczenie okolicznościowe, imprezy kulturalne oraz sportowe – bo nie tylko pracą człowiek żyje.

Zgłoś się już teraz

 

  Z kim będziesz rozmawiać?

  Podczas procesu rekrutacji poznasz specjalistki i specjalistów z naszego zespołu. Wiemy, że poszukiwanie nowej pracy może przytłaczać, dlatego już teraz możesz zapoznać się z sylwetkami naszego zespołu rekruterskiego.

  Poznaj nasz zespół rekruterski