Audyt dostępności stron internetowych WCAG 2.1

Prawidłowe dostosowanie stron internetowych w sektorze finansowym oraz publicznym należy do fundamentalnych działań, które ułatwią nawigację użytkowników. Audyt WCAG to obowiązek, któremu podlegają poszczególne podmioty.

WCAG 2.1 – podstawowe założenia

WCAG 2.1 (The Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych m.in. dla podmiotów publicznych czy instytucji finansowych odnośnie zasad określających dostosowanie stron i aplikacji mobilnych. Standard WCAG zawiera 49 formalnych kryteriów dostępności, a strona internetowa lub aplikacja podmiotu publicznego musi je spełniać, aby została oceniona jako dostępna.

Audyt dostępności stron internetowych, aplikacji i systemów online (np. WCAG 2.1) wynika z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Nakłada ona na instytucje państwowe obowiązek umieszczenia na swoich serwisach internetowych (m.in. stronach www), a także w aplikacjach mobilnych deklaracji dostępności, która oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli załączonej do ustawy. Wymagania te pokrywają się z pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2.

Wejście w życie ustawy spowodowane jest wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 1).

Konsekwencje w braku dostępności stron internetowych

Audyt WCAG jest obowiązkiem, który nałożony został na placówki finansowe oraz publiczne. Audyt dostępności stron internetowych dotyczy podmiotów takich jak:

jednostki sektora finansów publicznych,
państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego, lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.

Za brak dostępności stron www grożą kary pieniężne. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przewiduje je w wysokości:

  • do 10 000 zł – brak zapewnienia dostępności,
  • do 5000 zł – brak deklaracji dostępności,
  • do 5000 zł – brak dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej oraz elementów stron opisanych w Art. 8 ust. 2 pkt 2.

Ustawa nie nakłada obowiązku posiadania strony www czy aplikacji mobilnej. Dotyczy podmiotów publicznych, które już je posiadają lub planują ich utworzenie.

WCAG 2.1 – Jak spełnić?

Aby spełnić wymagania, należy przeprowadzić kontrolę (audyt WCAG) strony internetowej pod wieloma względami i z różnej perspektywy. Mnogość zaleceń sprawia, że nie każdy jest w stanie samodzielnie dokonać rzetelnego audytu, którego wynik będzie w pełni satysfakcjonujący.

Dostępność strony zgodnie z WCAG 2.1 obejmuje obszary takie jak:

Jakiś opis

Postrzegalność strony www

Treści muszą być widoczne dla wszystkich osób.

Jakiś opis

Funkcjonalności

Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne (powinny pozwalać na interakcję).

 

Jakiś opis

Zrozumiałości

Treść oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała.

 

Jakiś opis

Solidności

Kompatybilności i poprawności kodu.

Opisane wyżej działania podlegające kontroli to tylko niektóre z całej gamy elementów. W rzeczywistości audyt WCAG to bardzo złożony proces, który wymaga dużej znajomości przepisów oraz doświadczenia w pracy w obrębie systemów informatycznych.

Kogo dotyczy audyt dostępności stron internetowych

  • Jednostki sektora finansów publicznych
  • Państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
  • Osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego, lub zarządzającego
  • Związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe.
jakiś opis

Agileo.It – dlaczego powinieneś powierzyć nam audyt WCAG

Przeprowadzane przez nas audyty opierają się na szczegółowych i dokładnych analizach. W szeregach naszej firmy pracują eksperci wyposażeni w niezbędną wiedzę, a także wieloletnie doświadczenie. Audyt dostępności stron internetowych dostosowujemy do profilu firmy i indywidualnych potrzeb podmiotów.

Powierzając nam audyt WCAG masz pewność, że wykonane przez nas zadania przyniosą satysfakcję dzięki otwartości i doskonałej komunikacji naszych specjalistów. Aby nasze działania przyniosły zamierzony skutek, stale monitorujemy zmiany zachodzące w przepisach. Wierzymy, że nasza opinia jako niezależnych ekspertów przyczyni się do zwiększenia jakości,a także polepszenia działania stron www.

Zobacz rozwiązania kompatybilne z audytem WCAG

 

Audyt SZBI

sprawdzamy poziom Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji pod kątem rozporządzenia w sprawie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), a także w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001 standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Wdrożenie SZBI w organizacji

dostosowujemy i projektujemy rozwiązania organizacyjne (szkolenia) oraz techniczne (procedury, polityki bezpieczeństwa), których celem jest przystosowanie organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji do wymogów w zakresie rozporządzenia KRI oraz normy PN-ISO/IEC 27001.

 

Szkolenia w zakresie SZBI

nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczanie w prowadzeniu szkoleń i seminariów poświęconych tematyce tworzenia i zarządzania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Programy szkoleniowe,a także zakres tematyczny zawsze dostosowujemy do indywidualnych preferencji i oczekiwań naszych Klientów.

 

Audyt dostępności stron internetowych – oferta Agileo.It

Eksperci Agileo.IT posiadają uprawnienia wymagane przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. Z powodzeniem przeprowadziliśmy cały szereg kontroli bazując na wieloletnim doświadczeniu w audytowaniu systemów teleinformatycznych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 oraz norm PN-ISO/IEC 20001 i ISO/IEC 27005

 

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u

</div