Cel konkursu

Polepszenie oraz wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa jednostek terytorialnych (JST). Dzięki dofinansowaniu samorządy będą mogły wzmocnić cyberbezpieczeństwo swojej gminy i zapobiec incydentom w systemach  informacyjnych.
 

Grupa Docelowa

O dofinansowanie może ubiegać się administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).
Program  zrealizowany jest na terenie całego kraju i objęte nim są wszystkie jednostki samorządowe – 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST).

 

Budżet i poziom dofinansowania grantu na określone jednostki samorządu Terytorialnego wynoszą:

Gminy od 200 000 PLN do 850 000 PLN

Powiaty do 850 000 PLN

Samorządy Wojewódzkie do 850 000 PLN

 

Grant może być przeznaczony na realizację wydatków
w ramach 3 obszarów:

 

Obszar organizacyjny

– opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji(SZBI)

-Aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI)

-Audyt SZBI,

-Audyt zgodności/ uoKSC przezwykwalifikowanych audytorów

-(re)certyfikacja SZBI na zgodność z normami

 

Obszar  kompetencyjny

-podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące
świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,
– szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry
JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji
i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
– szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie
zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa
w ramach projektu grantowego,
– szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować
świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie
specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie
z przyjętymi procedurami.

 

Obszar techniczny

– wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym
urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i
reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem
producenta,
– wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania
bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie
zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi
wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań,
–  wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania zzakresu cyberbezpieczeństwa,
– zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów
z zakresu cyberbezpieczeństwa,
– zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych
centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług
Wspólnych,
-zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa
(np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W celu zgłoszenia się do konkursu należy złożyć papiery w terminie: 19.07.2023 – 30.09.2023 do godziny 16.00

 

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą systemu
informatycznego LSI, zamieszczonego na stronie internetowej
https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent. Logowanie możliwe jest za pomocą profilu zaufanego.

 

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas na Facebook’u